Úthlutunarreglur Styrktarsjóðs LSS


                          

1. Sjóðurinn greiðir bætur til sjóðfélaga í slysa- og veikindatilfellum eftir því sem nánar er mælt fyrir  í þessum reglum. Sjóðurinn styrkir einnig fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði heilsueflingar og forvarnir gegn sjúkdómum sbr. lið 5.

2. Rétt til dagpeninga eða styrks úr sjóðnum eiga þeir sem aðild eiga að sjóðnum, enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn a.m.k. 6 mánuði fyrir styrkveitingu.

3. Dagpeningar greiðast úr sjóðnum með eftirfarandi hætti:

a.       Dagpeningar greiðast frá þeim tíma sem samnings-/lögbundinni launagreiðslu frá atvinnurekanda lýkur.

b.      Upphæð dagpeninga skal vera 80% af meðal heildarlaunum síðustu 12 mánuði. Sé starfstími skemmri skal miðað við meðaltal launa þann tíma.

c.       Heimilt er að greiða dagpeninga hlutfallslega ef sjóðfélagi getur ekki vegna veikinda unnið fulla vinnu samkvæmt læknisráði.

d.      Heimilt er að greiða dagpeninga í allt að 60 daga vegna langvarandi veikinda maka eða barna sjóðfélaga enda missi hann launatekjur vegna þeirra. Sjóðfélagi skal þó hafa náð eins árs sjóðsaðild til að njóta þessarar heimildar.

4. Réttur sjóðfélaga til dagpeninga á hverjum 12 mánuðum er:

a.       Starfstími 6 til 12 mánuðir, 45 dagar.

b.      Starfstími lengri en 12 mánuðir, 90 dagar, þó þannig að samanlagt greiðslutímabil vinnuveitanda og sjóðsins verði aldrei lengra en 360 dagar. Þá er heimilt að greiða dagpeninga í allt að 45 daga til þeirra sem hafa lokið 360 daga veikindarétti hjá launagreiðanda.

Dagpeningar greiðast ekki lengur en ráðningu starfsmanns er ætlað að standa.

5. Sjóðurinn styrkir eftirfarandi:

a.       Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til sjúkraþjálfunar, iðjuþjálfunar, sjúkranudds, nálastungumeðferðar, hnykklækninga (kiropraktor), 5.000 kr. fyrir hvert skipti, allt að 25 skipti á ári.  Einnig þjálfun hjá Hjarta- og lungnastöðinni eða sambærilegum stofnunum.  Styrkur fyrir þessi tilfelli skal þó að hámarki vera 50.000 kr. á ári.

b.      Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til krabbameinsleitar allt að 10.000 kr. einu sinni á ári. Komi til framhaldsrannsóknar er veittur styrkur allt að 25.000 kr.  Sjóðfélagi getur fengið allt að 100.000-kr styrk vegna lyfja- og lækniskostnaðar í krabbameinsmeðferð á ári.

             

c.       Sjóðurinn tekur þátt í ferðakostnaði sjóðfélaga sem þurfa að fara landshluta á milli til aðgerða eða rannsókna að læknisráði vegna þeirra sjálfra, maka þeirra og barna, enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn í 6 mánuði af síðustu 12. Sækja verður um styrk til Tryggingastofnunar. Sé þeirri beiðni hafnað greiðir sjóðurinn 10.000 kr. fyrir 250 - 400 km akstur og 15.000 kr. fyrir akstur umfram 400 km. Fyrir flugfargjöld greiðir sjóðurinn allt að 15.000 kr.  Greitt verður að hámarki fyrir þrjár ferðir á hverju 12 mánaða tímabili. Sjóðstjórn er heimilt að víkja frá þessum viðmiðunum ef fyrir því liggja ríkar ástæður.

d.      Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 mánuðum, fær styrk að hámarki 60.000 kr. á ári samkvæmt reikningi frá eftirtöldum aðilum. Líkamsræktarstöðvum, sundstöðum, skíðastöðum eða íþróttafélagi Einnig heilsurækt sem telst sambærileg að dómi sjóðstjórnar. Sjóðurinn veitir ekki styrki vegna kaupa á gatakortum.

e.       Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk til ættleiðingar barns 200.000 kr. í eitt skipti. Þá fær sjóðfélagi styrk til tæknifrjóvgunar allt að 150.000 kr. í eitt skipti.

f.       Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk til sjónlagsaðgerðar/augasteinsaðgerða á öðru auga 80.000 kr. eða 160.000 kr. fyrir bæði augu. Einnig fær sjóðfélagi styrk til gleraugnakaupa einu sinni á hverjum 36 mánuðum. Styrkurinn nemur allt að 40.000 kr.

g.      Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk til meðferðar hjá heilsustofnunum og heilsuhótelum. Greiddar eru 2.000 kr. á dag fyrir allt að 28 daga á ári. 

h.      Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk vegna meðferðar hjá eftirtöldum viðurkenndum meðferðaraðilum: Félagsráðgjafa, fjölskylduráðgjafa geðlækni eða sálfræðingi. Greiddar eru 7.500 kr. í allt að 15 skipti á ári.

i.      Veittur er fullur styrkur fyrir 5 tíma hjá sérfræðingi í áfallastreituröskun hjá Sálfræðingarnir á Lynghálsi.

j.    Veittur er styrkur v.læknisþjónustu, þar með talið lyfjakostnaður, röngenmyndatökur, sýnatökur, laseraðgerðir og fleira allt að 10.000-kr á ári.

k.  Veittur er fullur styrkur fyrir allt að 10 tíma hjá sálfræðingi fyrir félagsmenn hafi þeir verið fullgildir meðlimir í 10 ár og látið hafa af störfum vegna aldurs.

6. Greiddur er  200.000 kr. styrkur vegna andláts, enda hafi hinn látni verið sjóðfélagi í a.m.k. 12 mánuði fyrir andlát.

Einnig eru greiddar dánarbætur vegna þeirra sem látið hafa af störfum og farið á ellilífeyri eftir stofnun sjóðsins 1.1.2001. Greiddar eru 100.000 dánarbætur hafi þeir verið fullgildir félagsmenn í samfellt 5 ár áður en þeir láta af störfum vegna aldurs.

Þá er greiddur 200.000-kr styrkur til sjóðsfélaga vegna andláts barna þeirra 18 ára og yngri ef barn er í forsjá félagsmanns.  

7. Sjóðstjórn er heimilt að víkja frá framangreindum reglum og veita styrk vegna sérstakra aðstæðna sem hafa í för með sér launa missi eða veruleg fjárútlát sjóðfélaga vegna veikinda hans sjálfs eða nánustu fjölskyldu.

8. Heimilt er að veita LSS styrki vegna ráðstefna sem miða að því að bæta heilsu félagsmanna.  Stjórn sjóðsins hefur heimild að veita styrki vegna sameiginlegra íþróttaviðburða á vegum LSS.

9. Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 getur sótt um styrk vegna tannlæknakostnaðar.  Styrkurinn nemur 50% af kostnaði sem fer umfram 50.000 kr. á 24 mánaða tímabili, þó að hámarki 150.000 kr. Réttur til styrkja stofnast ekki aftur fyrr en 12 mánuðir eru liðnir frá því að 24 mánaða tímabilinu lýkur.

Hægt er að sækja um styrkinn oftar en einu sinni á 24 mánaða tímabili. Kvittanir/aðgerðardagsetningar mega aldrei vera eldri en 12 mánaða gamlar.

10. Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 getur sótt um styrk vegna kaupa á heyrnartækjum. Styrkurinn nemur 50% af kostnaði sem fer umfram 50.000 kr., þó að hámarki 150.000 kr. Styrkurinn miðast við kaup á tveimur tækjum á 36 mánaða tímabili.

11. Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 getur sótt um styrk vegna stoðverkjavandamála sbr. innlegg og spelkur allt að 15.000 kr.  á ári.

12.  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði getur sótt um styrk vegna kaupa á líf-,slysa og sjúkdómatryggingu.  Styrkupphæð er 5.000-kr per tryggingu á ári.

13. Sjóðfélagi sem hefur verið starfandi síðustu 12 mánuði fyrir fæðingu barns og hefur gildan ráðningarsamning við upphaf fæðingarorlofs á rétt á styrk. Upphæð styrks er 240.000-kr.  Styrkurinn miðast við starfshlutfall að lágmarki 25%.

Styrkurinn er tvöfaldur við tvíburafæðingu og þrefaldur við þríburafæðingu. Sömu reglur gilda um ættleiðingar barna yngri en 5 ára. Fullur styrkur er greiddur vegna fósturláts eftir 18 vikur og andvanafæðingar. Umsókn þarf að hafa borist innan 18 mánaða frá fæðingu barns.

14. Sjóðsaðild:

Almenn réttindi. Sjóðfélagar öðlast rétt til úthlutunar úr Styrktarsjóði LSS eftir 6 eða 12 mánaða iðgjaldagreiðslur.  Upphæð styrkja ræðst af starfshlutfalli sjóðsfélaga en þó aldrei > 30%.

Í fæðingarorlofi. Sjóðfélagar sem fara í fæðingarorlof og velja að greiða stéttarfélagsgjald meðan að á fæðingarorlofi stendur halda fullum réttindum.

Í launalausu leyfi. Réttur til úthlutunar úr sjóðnum fellur niður á meðan á launalausu leyfi stendur en rétturinn stofnast að nýju strax við fyrstu iðgjaldagreiðslu að leyfi loknu.

Við starfslok. Réttur til úthlutunar úr Styrktarsjóði LSS fellur niður þegar sjóðfélagi skiptir um félag og veitir sjóðurinn aðeins styrki vegna þeirra útgjalda sem félagsmaður stofnar til á meðan hann er í starfi.

Sjóðfélagi sem hættir störfum vegna aldurs eða örorku á rétt í 6 mánuði eftir starfslok.

Atvinnulausir sem greiða félagsgjald til stéttarfélaga sem eiga aðild að sjóðnum geta sótt um styrki skv. eftirtöldum greinum; 5a, 5b, 5d, 5h og 6.gr. Atvinnulausir ávinna sér ekki rétt á meðan á atvinnuleysi stendur en viðhalda þeim rétti sem þeir höfðu þegar þeir voru í starfi. Missi atvinnulausir bætur vegna veikinda getur sjóðurinn styrkt þá sem svarar 80% af atvinnuleysisbótum í allt að 45 daga.

15. Umsóknir og reglur:

Umsóknir og gögn. Umsókn um styrki skal gerð á umsóknareyðublöð á heimasíðu sjóðsins á slóðinni http://lsos.is

Skila þarf inn frumriti reiknings þar sem fram kemur nafn og kennitala umsækjanda, dagsetningar og upphæðir. Á reikningnum þarf að vera stimpill eða merki þess viðurkennda meðferðaraðila eða fyrirtækis sem gefur reikninginn út og mega kvittanir eða aðgerðardagsetningar aldrei vera eldri en árs gamlar þegar að sótt er um hjá sjóðnum. Með umsóknum skulu fylgja öll gögn sem sjóðstjórn telur nauðsynleg hverju sinni (sjá umsóknareyðublað Styrktarsjóðs LSS). Styrkir úr sjóðnum greiðast a.m.k. mánaðarlega. Umsókn skal skilað inn fyrir 15. hvers mánaðar en að jafnaði er greitt út síðasta dag hvers mánaðar eða næsta virka dag á eftir. Ef sjóðfélagi hefur fengið tvígreiddan styrk eða ofgreidda styrkupphæð þarf hann að tilkynna sjóðnum mistökin og endurgreiða þegar í stað þá upphæð sem um munar til sjóðsins aftur. 

Í byrjun hvers árs eru sendar upplýsingar til skattyfirvalda þar sem gerð er grein fyrir styrkþegum og styrkupphæðum sl. árs.

Stjórn sjóðsins áskilur sér allan rétt til að breyta reglunum með 3ja mánaða fyrirvara eftir því sem þörf krefur, hvort sem er til þrengingar á reglunum eða útvíkkunar. Fé sjóðsins verður látið ráða því á hverjum tíma.

Gildir frá 1. febrúar 2019.