Lög og reglugerðir


LÖG LSS

Landssambands slökkviliðs-og sjúkraflutningamanna

 

I. Kafli. Heiti félagsins og tilgangur

1. grein.

Nafn félagsins er, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, skammstafað, LSS. Starfssvæði þess er allt landið. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein.

Félagið er fagstéttarfélag og er tilgangur þess:

2.1.

Að vinna að kjara- og réttindamálum allra slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, slökkviliðsstjóra, eldvarnareftirlitsmanna og annarra þeirra er vinna að björgunar og slysavörnum í aðalstarfi.

2.2.

Að semja við vinnuveitendur um kaup og kjör fyrir félagsmenn sína og um önnur þau atriði, sem samningsumboð stéttarfélaga almennt nær til.

2.3.

Að koma fram fyrir hönd félagsmanna í samskiptum við önnur samtök launafólks og yfirvöld, efla samskipti við önnur samtök opinberra starfsmanna og samtök launafólks svo og að vinna að aukinni starfsmenntun og starfsþjálfun félagsmanna og treysta starfsréttindi þeirra.

2.4.

Að efla fræðslu og kynningu um fagleg málefni og um kjaramál og önnur þau málefni, sem varðað geta hagsmuni félagsmanna, m.a. með blaðaútgáfu.

2.5.

Að beita sér fyrir aukinni fræðslu almennings í eldvörnum, slysavörnum og fyrstu hjálp m.a. með því að gefa út eða stuðla að útgáfu blaða, bóka og ritlinga og láta flytja fjölmiðlum skýrslur og greinar, sem félagið eða fagleg málefni þess varða.

2.6.

Að annast samskipti við erlend samtök í sömu starfsstéttum.

 

II. Kafli. Aðild að félaginu

3. grein.

Rétt til aðildar að félaginu eiga eftirtaldir:

Aðalfélagar:

3.1.

Þeir sem gegna slökkvistarfi eða starfa við brunavarnir og/eða sjúkraflutninga, þá einnig kjörnir og/eða ráðnir starfsmenn félagsins sem gengt hafa störfum er falla undir 1. 2. eða 3. tl. greinarinnar.

3.2.

Þeir sem vinna að björgunar og slysavörnum í aðalstarfi svo og þeir sem vinna að öryggis og neyðarmálum.

3.3.

Slökkviliðsstjórar og varaslökkviliðsstjórar, sem skipaðir eru samkvæmt 15. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir svo og eldvarnareftirlitsmenn.

Um aukaaðild

3.4.

Þeir slökkviliðsmenn/sjúkraflutningamenn, sem hætt hafa störfum og komnir eru á eftirlaun, eiga rétt til aukaaðildar.

3.5.

Réttur til aukaaðildar nær ekki til þeirra er falla undir 1. tl. þessarar greinar, nema að stjórn félagsins samþykki það sérstaklega.

4. grein.

4.1

Inntökubeiðni í félagið skal vera skrifleg og skal tekin fyrir á stjórnarfundi, þeim fyrsta sem haldinn er eftir að beiðnin berst félaginu.

4.2

Heimilt er að taka staðfestingu launagreiðanda um greiðslu félagsgjalda til LSS jafngilda félagsaðild. Hið sama á við um umsókn um aukaaðild.

4.3

Félagið fer með samningsumboð þeirra, sem eru félagar samkvæmt gr.3.1.til 3.3

5. grein.

5.1

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og verður því aðeins tekin til greina, að viðkomandi félagsmaður sé ekki í óbættum sökum við félagið.

5.2

Úrsögn tekur gildi þremur mánuðum eftir að hún berst félaginu, enda séu skilyrði úrsagnar fyrir hendi.

5.3

Eigi félagið í deilu við yfirvöld um fagleg réttindamál eða við viðsemjendur sína um kjör félagsmanna, eða hafi tillaga um uppsögn kjarasamninga komið fram er þó félagsmönnum óheimilt að segja sig úr félaginu, þar til ágreiningi er lokið, eða kjarasamningur hefur verið undirritaður.

5.4

Stjórn félagsins er heimilt að úrskurða félagsmann úr félaginu, sé hann horfinn til annarra starfa eða fallinn út af launaskrá, hafi starf hans verið aðalstarf og/eða hafi hann ekki staðið við greiðslur félagsgjalds sem nemur einu ári eða lengur.

6. grein.

6.1

Segi félagsmaður, sem gegnt hefur trúnaðarstörfum fyrir félagið, sig úr félaginu og láti af trúnaðarstörfum sínum, skal hann skyldur til að skila af sér öllum gögnum varðandi trúnaðarstarfið til félagsins innan tveggja vikna frá því að úrsögn tekur gildi.

 

III. Kafli. Deildaskipting félagsins

7. grein.

7.1

Deildir félagsins samanstanda af slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum viðkomandi sveitarfélaga/þjónustustofnanna og þeirra er vinna að björgunar og slysavörnum í aðalstarfi.
Félaginu skal skipt í deildir, eins og hér segir:

 

Deild LSS á Akranesi.
Deild LSS á Akureyri.
Deild LSS í Austurbyggð.
Deild LSS Brunavarna á Austurlandi.
Deild LSS í Austur-Húnavatnssýslu.
Deild LSS Brunavörnum Árnessýslu.
Deild LSS á Flúðum.
Deild LSS í Hveragerði.
Deild LSS í Þorlákshöfn.
Deild LSS Sjúkraflutningamanna Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
Deild LSS Brunavörnum Norðaustursvæðis.
Deild LSS Brunavörnum Skagafjarðar.
Deild LSS á Blönduósi.
Deild LSS í Bolungarvík.
Deild LSS í Borgarbyggð.
Deild LSS á Breiðdalsvík.
Deild LSS í Brunavörnum á Héraði.
Deild LSS í Brunavörnum Rangárvallasýslu.
Deild LSS í Brunavörnum Suðurnesja.
Deild LSS í Búðardal.
Deild LSS á Dalvík.
Deild LSS á Drangsnesi.
Deild LSS á Djúpavogi.
Deild LSS í Fjallabyggð.
Deild LSS í Fjarðarbyggð.
Deild LSS á Grenivík.
Deild LSS í Grímsey.
Deild LSS í Grundarfirði.
Deild LSS á Hornafirði.
Deild LSS á Húsavík.
Deild LSS á Höfuðborgarsvæðinu.
Deild LSS Ísfjarðarbæ.
Deild LSS hjá Isavia á Keflavíkurflugvelli.
Deild LSS hjá Isavia á innanlandsflugvöllum. 
Deild LSS á Langanesi.
Deild LSS í Norðurþing.
Deild LSS í Reykhólahreppi.
Deild LSS í Snæfellsbæ.
Deild LSS í Sandgerði.
Deild LSS á Seyðisfirði.
Deild LSS í Skaftárhreppi Kirkjubæjarklaustri.
Deild LSS á Skagaströnd.
Deild LSS í Stykkishólmi.
Deild LSS á Tálknafirði.
Deild LSS á Vesturbyggð.
Deild LSS í Vestmannaeyjum.
Deild LSS í Vík í Mýrdal.
Deild LSS í Þingeyjarsveit.

7.2

Stjórn félagsins getur með samþykkt þar um ákveðið að bæta við deildum og þar með fagdeildum. Sú samþykkt stjórnarinnar skal borin undir næsta þing til endanlegrar úrlausnar. Heimilt er að sameina deildir, enda sé það samþykkt í atkvæðagreiðslu af 2/3 félagsmanna innan viðkomandi deilda.

8. grein.

 

Fagdeildir.

Fagdeild stjórnenda
Fagdeild sjúkraflutningamanna
Fagdeild slökkviliðsmanna
Lífeyrisdeild LSS

8.1

Auk framangreindra deilda eru starfandi fagdeildir um sérmálefni er lúta að vettvangi stjórnenda, slökkviliðsmanna og sjúkraflutningamanna deildir þessar nefnast: Fagdeild stjórnenda, Fagdeild slökkviliðsmanna og Fagdeild sjúkraflutningamanna.

8.2

Fagdeildir vinna að framgangi mála hver á sínu sviði og eru stjórn LSS, ráðum og nefndum til ráðgjafar.

8.3

Fagdeildir kjósa sér stjórn samkvæmt reglum settum þar um sem hljóti staðfestingu stjórnar og aðalþings LSS. Kjósa skal sérstaklega formann og varaformann fagdeildar.

8.4

Aðild að fagdeildum skal vera í samræmi við reglugerðir um fagdeildir. Fagdeildir hafa ekki önnur réttindi en sérstaklega greinir í þessari málsgrein og reglum þeim sem settar eru á grundvelli hennar.

8.5

Heimilt er að starfrækja deild félagsmanna er njóta eftirlauna. Reglur fyrir starf lífeyrisdeildarinnar skulu hljóta staðfestingu stjórnar og aðalþings LSS.

8.6

Fagdeilum LSS er heimilt að sækja um til stjórnar LSS, fjárstuðning vegna fræðslu og útbreiðsluverkefna samanber grein 2

9. grein.

9.1

Hver deild skal hafa rétt á að senda fulltrúa á þing LSS. Fjöldi þingfulltrúa ákvarðast af eftirfarandi;

Deild með 20 félagsmenn eða færri hefur einn þingfulltrúa
Deild með 21-40 félagsmenn hefur tvo þingfulltrúa.
Deild með 41-60 félagsmenn hefur þrjá þingfulltrúa.
Deild með 61-80 félagsmenn hefur fjóra þingfulltrúa o.sv. frv..

9.2

Fagdeild innan LSS hefur einn þingfulltrúa.

9.3

Deild eftirlaunaþega hefur tvo þingfulltrúa.

9.4

Kjörnir fulltrúar samkvæmt gr 9.1 eru einnig kjörgengir á fulltrúaráðsfundi LSS.

9.5

Atkvæðagreiðslu um kjör fulltrúa á aðalþing skal lokið í síðasta lagi þann 1. Febrúar það ár sem þing er haldið, en kjósa skal til tveggja ára. Skal kosningin vera leynileg. Sá sem hlýtur flest atkvæði er 1. fulltrúi og svo frv.

10. grein.

10.1

Deildir LSS skulu vera tengiliðir stjórnar LSS við einstaka félagsmenn. Stjórn deildarinnar bera ábyrgð á því að upplýsingar berist frá stjórn LSS og til einstakra félagsmanna og frá einstökum félagsmönnum til stjórnar.

10.2

Hver deild skal kjósa sér stjórn deildar til tveggja ára, að lágmarki 3 aðilar.

10.3

Skal kosningin vera leynileg. Formann deildar skal kjósa sérstaklega til tveggja ára í senn og er hann aðaltengiliður við stjórn félagsins.

10.4

Kjörin stjórn deildar fer með umboð félagsmanna á vettvangi félagsins. Félagsmönnum er þó ætíð heimilt að leita beint til stjórnar eða skrifstofu LSS kjósi þeir það heldur.

10.5

Deildir skulu kjósa á félagsfundi til tveggja ára í senn, einn aðaltrúnaðarmann og einn til vara. Ef fjöldi starfmanna er meiri en 50 skulu trúnaðarmenn vera 2 og einnig 2 til vara, Með samþykki atvinnurekanda er heimilt að kjósa fleiri trúnaðarmenn, samkvæmt lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna, og samkvæmt lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur

10.6

Aðalþing getur jafnframt sett deildum starfsreglur og þarf samþykki 2/3 greiddra atkvæða til að þær öðlist gildi.

11. grein.

11.1

Deildir félagsins þ.m.t. fagdeildir geta sett sér samþykktir, en þær mega þó ekki fara í bága við lög þessi. Deildir félagsins geta starfað sjálfstætt að faglegum málefnum og sérstökum réttindamálum á viðkomandi stað eða viðkomandi starfssviði, en skylt er þó að upplýsa stjórn félagsins um allt, sem varðað getur réttindi eða skyldur félagsmanna allra.

11.2

Fagdeildir hafa rétt til að álykta um sín sérstöku málefni með þeim hætti er þær kjósa sér, til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Ákvarðanir deilda mega ekki ganga gegn stefnu eða ákvörðunum félagsins. Telji stjórn LSS að ákvarðanir eða samþykktir einstakra deilda fari í bága við stefnu eða ákvarðanir félagsins, getur stjórnin tekið málið fyrir á stjórnarfundi og úrskurðað að ákvarðanir eða samþykktir deilda séu ógildar. Gefa skal viðkomandi deild kost á því að tjá sig um málefnið, áður en úrskurður stjórnar er kveðinn upp. Skylt er viðkomandi deild að hlíta úrskurði stjórnarinnar, en málið skal svo falið næsta félagsfundi eða þingi til endanlegrar úrlausnar.

11.3

Formaður félagsins, og aðrir fulltrúar stjórnar, eiga rétt á að sækja fundi í deildum félagsins með málfrelsi og tillögurétt.

11.4

Skylt er stjórn LSS að senda fulltrúa sinn á fund í deild félagsins ef þess er óskað.

11.5

Nú kemur fram krafa um það innan tveggja vikna frá því að stjórn kvað upp úrskurð sinn, að málefnið skuli ekki afgreitt endanlega á þingi eða félagsfundi, heldur skuli það afgreitt af félagsmönnum í skriflegri allsherjaratkvæðagreiðslu, þá skal stjórn félagsins skylt að láta slíka allsherjaratkvæðagreiðslu fara fram, enda standi a.m.k. 10% félagsmanna að kröfunni. Stjórninni ber að framkvæma atkvæðagreiðsluna með þeim hætti, að niðurstaða liggi fyrir innan sex vikna frá því að krafa réttilega fram borin berst til hennar.

 

IV. Kafli. Réttindi og skyldur félagsmanna

12. grein.

12.1

Allir félagsmenn hafa málfrelsi og tillögurétt á þingum og félagsfundum.

12.2

Atkvæðisrétt og kjörgengi í félaginu hljóta þó aðeins þeir félagsmenn, sem teljast aðalfélagar samkvæmt gr 3.1. til 3.3. laga þessara.

12.3

Ákvarðanir um samninga eða annað, er varðar kjör félagsmanna verða þó aðeins teknar af þeim, sem starfa hjá þeim vinnuveitanda eða vinnuveitendum, sem kjarasamningurinn nær til, og hafa greitt hlutfall af launum í félagsgjald síðustu 3 mánuði.

13. grein.

13.1

Allir félagsmenn eiga rétt til þess að njóta styrkja eða annarra greiðslna úr sjóðum félagsins, allt eftir þeim skilyrðum, sem fyrir er mælt um í reglum um sjóði þessa.

13.2

Allir félagsmenn eiga rétt á því að félagið veiti þeim allt það liðsinni, sem kostur er ef vanefndir koma fram af hálfu vinnuveitanda á ráðningar- eða kjarasamningi.

13.3

Fulltrúar deilda félagsmanna, er njóta félagsaðildar á grundvelli gr. 3.1 skal greiddur kostnaður vegna ferða og gistingar sé þing eða sameiginlegir fundir félagsins haldnir fjær heimabyggð en 50 km. Að öðru leyti er stjórn félagsins heimilt að ákvarða nauðsynlega þátttöku félagsins í kostnaði aðila er starfa að félagsmálum á vegum þess.

14. grein.

14.1

Öllum félagsmönnum ber að hlíta lögum félagsins, fundarsköpum og fundarsamþykktum, svo og ákvörðunum stjórnar ef þær ákvarðanir fara ekki í bága við lög þessi eða ákvarðanir félagsfunda.

14.2

Félagsmönnum er skylt að greiða það félagsgjald, sem ákveðið kann að verða samkvæmt grein 28.1.

14.3

Félagsmanni ber að jafnaði að taka við því trúnaðarstarfi fyrir félagið, sem hann kann að vera kosinn eða skipaður til að gegna.

15. grein.

15.1

Félagsmenn skulu stuðla að því, að ófélagsbundnir menn í störfum, sem starfssvið félagsins tekur til, gangi í félagið.

 

V. Kafli. Stjórn félagsins

16 grein.

16.1

Stjórn LSS skal skipuð 7 mönnum, sem kosnir skulu á aðalþingi félagsins. 
Formann skal kjósa sérstaklega til tveggja ára svo og varaformann. 
Fimm stjórnarmenn skal kjósa til 2ja ára, þar af einn frá Fagdeild stjórnenda, einn frá fagdeild slökkviliðsmanna og einn frá Fagdeild sjúkraflutningamanna eftir að leitað hefur verið eftir tilnefningu þeirra.

16.2

Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir hvert aðalþing. Skulu stjórnarmenn þá velja gjaldkera og ritara.

16.3

Formaður félagsins er jafnframt formaður fulltrúaráðs.

17. grein.

17.1

Ef stjórnarmaður gengur úr félaginu, eða hættir stjórnarstörfum, skal varamaður taka sæti hans, en kjósa skal í hans stað á næsta aðalþingi.

18. grein.

18.1

Stjórnin heldur fundi, svo oft sem þurfa þykir. Skal formaður boða til stjórnarfunda með a.m.k. eins sólarhrings fyrirvara.

18.2

Ef þrír stjórnarmenn krefjast þess skriflega að haldinn sé stjórnarfundur, til þess að taka fyrir eitthvert tiltekið mál, skal formaður verða við þeirri beiðni innan þriggja sólarhringa.

18.3

Fundir stjórnar eru ályktunarbærir, þegar fimm stjórnarmenn eða fleiri sækja fundinn.

18.4

Stjórnarmaður frá deild eftirlaunaþega skal kvaddur til, þegar fjallað er um sérmálefni deildarinnar.

19. grein.

19.1

Halda skal gerðabók um það, sem fjallað er á fundum stjórnar. Skulu bókanir vera skýrar og skal sérstaklega bóka allar samþykktir stjórnarinnar. Fundargerðir stjórnar skulu vera aðgengilegar á heimasíðu LSS.

20. grein.

20.1

Stjórnin skal sjá um að ákvæðum þessara laga sé fylgt.

20.2

Stjórninni til ráðuneytis skal starfa FULLTRÚARÁÐ, fulltrúaráð LSS skal taka til umfjöllunar og/eða fullnaðarafgreiðslu öll meiriháttar málefni er varðað geta heildarhagsmuni félagsmanna. Einnig skal ráðið taka fyrir þau mál sem stjórn LSS vísar til meðferðar fulltrúaráðs. Starfandi er KJARARÁÐ sem annast undirbúning og gerð kjarasamninga félagsins.

20.3

Formaður félagsins er jafnframt formaður kjararáðs. Framangreind ráð félagsins starfa samkvæmt nánari reglum settum þar um á aðalþingi félagsins. Stjórninni skal heimilt að skipa nefndir til að vinna að einstökum málefnum eða til að gera tillögur um lausn ýmissa mála.

20.4

Stjórnin skal bera ábyrgð á fjármálum félagsins, bæði tekjuöflun og ráðstöfun teknanna. Störf gjaldkera að fjármálum félagsins eru í umboði stjórnarinnar. Stjórnin skal fylgjast með öllum málefnum, sem varðað geta réttindi og skyldur félagsmanna, hafa umsjón með starfsemi einstakra deilda og leitast við að tryggja viðgang félagsins, eins og kostur er.

20.5

Stjórnin skal taka ákvörðun um ráðningu starfsmanna til félagsins og ráðningarkjör þeirra.

20.6

Stjórn félagsins getur ákveðið að fram skuli fara allsherjaratkvæðagreiðsla um afgreiðslu mikilvægra mála, sem til ákvörðunar eru.

21. grein.

21.1

Stjórnin skal sjá um að reikningar félagsins séu endurskoðaðir, og gera það svo tímanlega að endurskoðaðir reikningar birtir á heimasíðu félagsins eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalþing félagsins.

 

VI. Kafli. Félagsfundir LSS

22. grein.

22.1

Þing félagsins hafa æðsta vald í þeim málefnum, sem fyrir þau eru lögð, samkvæmt lögum þessum eða öðrum ákvörðunum. Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í málefnum félagsins milli þinga, innan þeirra marka, sem lög þessi setja.

22.2

Allir félagsmenn skulu hafa rétt til að sækja félagsfundi. Leitast skal við að halda félagsfundi á þeim stað, sem auðveldar fundarsókn. Samþykktir félagsfunda mega ekki fara í bága við samþykktir þinga LSS eða aðrar ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli þeirra.

22.3

Félagsfundi skal boða með minnst 7 daga fyrirvara með rafrænu fundarboði til allra deilda félagsins. Í fundarboði skal geta dagskrár, þannig að fram komi öll þau mál, sem til umfjöllunar verða á fundinum. Ekki má taka fyrir málefni á félagsfundi, sem varðað geta hagsmuni einstakra félagsmanna sérstaklega, nema þess hafi verið getið tryggilega í fundarboði.

22.4

Félagsfund skal halda þegar þörf krefur, en einnig ef 50 félagsmenn eða fleiri krefjast þess skriflega að fundur verði haldinn um tiltekið málefni. Komi fram slík krafa skal halda félagsfund innan tveggja vikna eftir að krafan er réttilega fram komin.

23. grein.

23.1

Halda skal gerðabók og skrá í hana þau málefni, sem fyrir eru tekin á þingum og félagsfundum. Skal með sama hætti og greinir í 20. grein bóka skýrlega það sem um er fjallað og skrá sérstaklega allar samþykktir félagsfunda. Fundagerð skal vera aðgengileg á heimasíðu LSS.

 

VII: Kafli. Aðalþing

24. grein.

24.1

Aðalþing skal halda annað hvert ár á tímabilinu 1. mars til 30. Apríl. Skal til þess boðað með a.m.k. eins mánaðar fyrirvara. Heimilt er að boða til þings með rafrænum hætti. Þingskjöl skulu fylgja með fundarboði. Óski félagsmenn eftir því að tillögur til umfjöllunar á aðalþingi, sem varða meiriháttar málefni, hafa í för með sér fjárhagslegar skuldbindingar eða varða einstaka félagsmenn eða deildir sérstaklega, svo og tillögur um lagabreytingar, skulu þeir hafa tilkynnt það til stjórnar a.m.k. sex vikum fyrir aðalþing félagsins. Á aðalþing LSS eiga setu og tillögurétt allir félagsmenn LSS. Atkvæðisrétt á aðalþingi hafa einungis réttkjörnir fulltrúar samkvæmt grein 9 og stjórn LSS.

24.2

Mánuði fyrir þingbyrjun skal stjórn félagsins skipa 
Þrjá menn í undirbúningsnefnd sem starfar með stjórn félagsins að undirbúningi þingsins. Nefndin tekur einnig starf kjörbréfanefndar og skilar áliti í þingbyrjun.
Þrjá menn úr hópi kjörinna þingfulltrúa utan stjórnar félagsins í nefndanefnd er geri tillögur í þingnefndir samkvæmt 16. gr. þingskaparlaga, sem verði lagðar fram til afgreiðslu á fyrsta þingfundi.

24.3

Uppstillingarnefnd félagsins er skipuð af fulltrúaráði LSS á haustfundi í aðdraganda aðalþings.
Uppstillinganefnd skal skipuð fimm félagsmönnum, þrem aðalmönnum og tveim varamönnum.
Nefndin skal auglýsa eftir einstaklingum til kjörs samkvæmt lögum félagsins.
Uppstillingarnefnd hefur það meginhlutverk að stilla upp einstaklingum til stjórnarkjörs.
Uppstillinganefnd ræðir allar tillögur sem henni kunna að berast og kappkostar að taka tillit til starfsgreina og landssvæða þannig að stjórn endurspegli breidd félagsins.

24.4

Einnig er heimilt að fela nefndinni frekari verkefni er varðar uppstillingu samkvæmt sérstökum samþykktum þar um. Tryggt skal að slíkar samþykktir fari ekki í bága við önnur ákvæði laga og reglna. 25.5 Uppstillingarnefnd skal starfa sjálfstætt og kýs sér formann.

24.6

Framboð til stjórnar skulu berast til uppstillingarnefndar eigi síðar en 35 dögum fyrir þing. Uppstillingarnefnd skal kynna framboðin fyrir þingfulltrúum og á heimasíðu félagsins, eigi síðar en 31 degi fyrir þing. Þeir einir eru kjörgengir til stjórnar sem hafa greitt hlutfall af launum í félagsgjald síðustu 6 mánuði áður en uppstillingarnefnd lýkur störfum auk heiðursfélaga. Kosning er bundin við tilnefningu og fer fram skriflega, nema eigi séu fleiri en kjósa á, en þá er sjálfkjörið.

24.7

Það ár sem ekki er haldið þing skal halda opinn fulltrúaráðsfund á tímabilinu 1. mars til 30. apríl. Skal til hans boðað með sama hætti og til aðalþings. Á þeim fundi hafa seturétt og kjörgengi allir kjörnir fulltrúar samkvæmt félagsaðild 3.1. ásamt stjórn LSS. Á fundinum skal leggja fram til staðfestingar reikninga félagsins.

25. grein.

25.1

Á aðalþingi skal taka fyrir eftirtalin málefni:

 

 

 1. Setning
 2. Ávörp
 3. Kosning fundarstjóra og fundarritara, eftir tilnefningu formanns félagsins.
 4. Afhending heiðursmerkja LSS
 5. Uppstillingarnefnd skilar niðurstöðum sínum.
 6. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
 7. Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar ásamt umræðum um fjárhagsáætlun.
 8. Ákvörðun um félagsgjöld og samningsréttargjöld til LSS 
 9. Lagabreytingar, ef tillögur um þær liggja fyrir.
 10. Setning starfsreglna fyrir deildir, sjóði eða nefndir félagsins ef við á.
 11. Ársfundir Fagdeilda.
 12. Kosning formanns, þegar við á og varaformanns.
 13. Kosning annarra stjórnarmanna, samkvæmt 17. gr.
 14. Kosning tveggja manna til að endurskoða reikninga félagsins.
 15. Kosning tveggja varamanna í stjórn.
 16. Kosning 2 fulltrúa hlutastarfandi og 1 til vara samkvæmt reglugerð um Fulltrúaráð
 17. Kosning kjörstjórnar til tveggja ára. Kjósa skal þrjá aðalmenn og tvo til vara.
 18. Stefnumörkun varðandi kröfugerð og kjarasamninga og staðfestingu á skipan aðalmanna og varamanna í samninganefndir.
 19. Önnur mál löglega fram borin.

VIII. Kafli. Sjóðir

26. grein.

26.1

26.2

Heimilt er að koma á fót vinnudeilusjóði, sem hafi það að markmiði að styrkja stöðu þeirra félagsmanna, sem þátt mega taka í vinnudeilu, sem félagið hefur stofnað til. Stjórnin skal ákveða upphæð, sem úthluta skal í hvert sinn í samræmi við hag sjóðsins. Umsóknir um greiðslur úr vinnudeilusjóði skulu sendar skriflega til stjórnar. Aðalþing getur sett vinnudeilusjóði samþykktir, en ekki mega ákvæði þeirra fara í bága við lög þessi.

Sjóðir félagsins heyra undir stjórn LSS. Í kjölfar ársþings skipar stjórn LSS úthlutunarnefndir til tveggja ára. Úthlutunarreglur sjóðanna eru háðar samþykki stjórnar LSS.

 

IX. Kafli. Félagsgjöld.

27. grein.

27.1

Félagar skulu greiða félagsgjald og skal fjárhæð þess og tilhögun greiðslu ákveðin á aðalþingi. Nýir félagar, sem ganga í félagið skulu greiða félagsgjöld í hlutfalli við þann tíma af árinu, sem þeir eru félagar.

27.2

Undanþegnir skyldu til greiðslu félagsgjalds eru þó þeir félagsmenn, sem náð hafa eftirlaunaaldri.

27.3

Verði félagsmenn atvinnulausir skulu þeir halda félagsaðild sinni og þeim réttindum, sem er á færi félagsins að veita, á meðan þeir eru atvinnulausir og sannanlega ekki með félagsaðild að öðru stéttarfélagi. Atvinnulausir greiði félagsgjald, en heimilt er að fella það niður.

27.4

Stjórn félagsins er heimilt, komi fram beiðni þar að lútandi, að fella niður félagsgjöld einstakra manna, sem samkvæmt staðfestingu deilda eða slökkviliðsstjóra, taka ekki þátt í starfi slökkviliða á viðkomandi stað, þó svo að þeir séu skipaðir slökkviliðsmenn skv. 19. gr. laga nr. 75/2000. Stjórnin skal ekki nýta þessa heimild sína, nema ótvírætt sé, að viðkomandi menn sinni ekki starfi sínu þrátt fyrir skipunina.

 

X. Kafli. Verkföll og aðrar vinnudeilur

28. grein.

28.1

Kjararáð félagsins skal gera tillögu um boðun vinnustöðvunar og skal sú ákvörðun borin undir félagsmenn með þeim hætti sem fyrir er mælt í lögum 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna og lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur.

 

XI. Kjörstjórn

29. grein.

Á aðalþingi skal kjósa 3 menn í kjörstjórn og tvo til vara. Kosningin skal vera til tveggja ára. 
Verkefni kjörstjórnar er:

29.1

Að hafa umsjón með kjöri fulltrúa, sbr. 9 grein laga, á aðalþing félagsins.

29.2

Að undirbúa og sjá um framkvæmd á atkvæðagreiðslum um verkfallsboðun, um kjarasamninga og um frestun eða lok verkfalls samkvæmt gildandi lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

29.3

Að undirbúa og sjá um framkvæmd á allsherjaratkvæðagreiðslum samkvæmt lögum þessum.

29.4

Að undirbúa og annast aðrar atkvæðagreiðslur samkvæmt lögum þessum svo og þær atkvæðagreiðslur sem stjórn, þing eða félagsfundir kunna að fela kjörstjórninni.

29.5

Að fylgjast með að kjör öryggistrúnaðarmanna fari fram samkvæmt lögum nr.46/1980 í deildum félagsmanna er aðild eiga að félaginu á grundvelli gr 3.1. þessara laga.
Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslum í félaginu svo og um vafaatriði, sem upp koma við framkvæmd þeirra.

30. grein.

Kjararáð ber ábyrgð á skipan samninganefnda.

 

XII. Kafli. Slit félagsins

31. grein.

31.1

Félaginu verður ekki slitið, nema það sé samþykkt af 3/4 hluta greiddra atkvæða allra félagsmanna í leynilegri allsherjaratkvæðagreiðslu.

 

XIII. Kafli Lagabreytingar

32. grein.

32.1

Lögum þessum verður ekki breytt nema á löglegu aðalþingi. Heimilt er þó, á aðalþingi, eða framhaldsaðalþingi, að vísa tillögum til breytinga á lögum þessum til samþykktar eða synjunar félagsmanna í leynilegri allsherjaratkvæðagreiðslu.

32.2

Til þess að lagabreytingar öðlist gildi, þarf að samþykkja þær með 2/3 hlutum greiddra atkvæða.

32.3

Ákvæði gr.33.1 laga þessara verður ekki breytt, nema á tveimur aðalþingum.

32.4

Lagabreytingar öðlast gildi strax að þingi loknu.

 

33. grein.

33.1

Lög þessi öðlast gildi þann 27. apríl 2018 og jafnframt falla úr gildi öll eldri lög félagsins.