Úthlutunarreglur Styrktarsjóðs LSS


1. Sjóðurinn greiðir bætur til sjóðfélaga í slysa- og veikindatilfellum eftir því sem nánar er mælt fyrir  í þessum reglum. Sjóðurinn styrkir einnig fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði heilsueflingar og forvarnir gegn sjúkdómum sbr. lið 5.

2. Rétt til dagpeninga eða styrks úr sjóðnum eiga þeir sem aðild eiga að sjóðnum, enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn a.m.k. 6 mánuði fyrir styrkveitingu.

DAGPENINGAR

3. Dagpeningar greiðast úr sjóðnum með eftirfarandi hætti:

a.       Dagpeningar greiðast frá þeim tíma sem samnings-/lögbundinni launagreiðslu frá atvinnurekanda lýkur.

b.      Upphæð dagpeninga skal vera 80% af meðal heildarlaunum síðustu 12 mánuði. Sé starfstími skemmri skal miðað við meðaltal launa þann tíma.  Hámarksupphæð verður þó aldrei hærra en 600.000-kr pr.mán.

c.       Heimilt er að greiða dagpeninga hlutfallslega ef sjóðfélagi getur ekki vegna veikinda unnið fulla vinnu samkvæmt læknisráði.

d.      Heimilt er að greiða dagpeninga í allt að 60 daga vegna langvarandi veikinda maka eða barna sjóðfélaga enda missi hann launatekjur vegna þeirra. Sjóðfélagi skal þó hafa náð eins árs sjóðsaðild til að njóta þessarar heimildar.

4. Réttur sjóðfélaga til dagpeninga á hverjum 12 mánuðum er:

a.       Starfstími 6 til 12 mánuðir, 45 dagar.

b.      Starfstími lengri en 12 mánuðir, 90 dagar, þó þannig að samanlagt greiðslutímabil vinnuveitanda og sjóðsins verði aldrei lengra en 360 dagar. Þá er heimilt að greiða dagpeninga í allt að 45 daga til þeirra sem hafa lokið 360 daga veikindarétti hjá launagreiðanda.

Dagpeningar greiðast ekki lengur en ráðningu starfsmanns er ætlað að standa.

 5. Sjóðurinn styrkir eftirfarandi:

LÍKAMLEG HEILSA

a.   Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til sjúkraþjálfunar, iðjuþjálfunar, sjúkranudds, nálastungumeðferðar, hnykklækninga (kiropraktor), 7.500 -kr. fyrir hvert skipti, allt að 15 skipti á ári. 

KRABBAMEINSSKOÐUN

b.      Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til krabbameinsleitar allt að 15.000 kr. einu sinni á ári. Komi til framhaldsrannsóknar er veittur styrkur allt að 25.000 kr. Félagsmenn sem greiða í Tryggingasjóð LSS geta fengið allt að 1 milljón í styrk vegna lyfja- og lækniskostnaðar fyrir þá sem hafa greinst með starfstengt krabbamein, sú greiðsla greiðist aðeins einu sinni. Sjá úthlutunarreglur og skilmála Tryggingasjóðs LSS.

HJARTA-OG KRANSÆÐAEFTIRLIT  

c.  Sjóðfélagi fær styrk til skoðunar v.hjarta- og kransæðareftirlits allt að 15.000 kr. einu sinni á ári.

FERÐAKOSTNAÐUR

d.       Sjóðurinn tekur þátt í ferðakostnaði sjóðfélaga sem þurfa að fara landshluta á milli til aðgerða eða rannsókna sendir af læknisráði (tilvísun/vottorð) vegna þeirra sjálfra, maka þeirra og barna, enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn í 6 mánuði af síðustu 12. Með umsókn þurfa að fylgja bréf um höfnun á ferðakostnaði frá Sjúkratryggingum Íslands, staðfesting læknis á komu, kvittun fyrir fargjaldi, tilvísun/vottorð.  Sjóðurinn greiðir 15.000 kr. fyrir 250 - 400 km akstur og 20.000 kr. fyrir akstur umfram 400 km. Fyrir flugfargjöld greiðir sjóðurinn allt að 20.000 kr.  Greitt verður að hámarki fyrir þrjár ferðir á hverju 24 mánaða tímabili. Sjóðstjórn er heimilt að víkja frá þessum viðmiðunum ef fyrir því liggja ríkar ástæður.

LÍKAMSRÆKT

e.      Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 mánuðum, fær styrk að hámarki 60.000 kr. á ári samkvæmt reikningi frá eftirtöldum aðilum. Líkamsræktarstöðvum, sundstöðum, skíðastöðum eða íþróttafélagi Einnig heilsurækt sem telst sambærileg að dómi sjóðstjórnar. Sjóðurinn veitir ekki styrki vegna kaupa á gatakortum.

TÆKNIFRJÓGVUN

f.       Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk til ættleiðingar barns 200.000 kr. í eitt skipti. Þá fær sjóðfélagi styrk til tæknifrjóvgunar allt að 150.000 kr. í eitt skipti.

GLERAUGNA- OG SJÓNAÐGERÐIR

g.       Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk til sjónlagsaðgerðar/augasteinsaðgerða á öðru auga 80.000 kr. eða 160.000 kr. fyrir bæði augu. Einnig fær sjóðfélagi styrk til gleraugnakaupa einu sinni á hverjum 36 mánuðum. Styrkurinn nemur allt að 30.000 kr.

HEILSUSTOFNUN

h.      Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk til meðferðar hjá heilsustofnunum og heilsuhótelum. Greiddar eru 2.000 kr. á dag fyrir allt að 28 daga á ári. 

ANDLEGUR STUÐNINGUR

i.   Sjóðsfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk vegna meðferðar hjá eftirtöldum viðurkenndum meðferðaraðilum:  félagsráðgjafa, fjölskylduráðgjafa og geðlækni.  Greiddar eru 7.500-kr í allt að 10 skipti á ári.

Veittur er fullur styrkur fyrir félagsmenn sem ganga kjarasamning LSS og SNS, þeir fá 5 tíma endurgjaldslaust hjá eftirtöldum sálfræðingum:

  • Sálfræðingarnir: https://salfraedingarnir.is
  • Félagsmenn sem búa utan höfuðborgarsvæðisins geta valið sér meðferðaaðila
  • Samkomulag hefur verið gert milli LSS og SNS um endurgreiðslu á þessum tímum.

Eftir að félagsmaður hjá LSS og SNS er búinn að fullnýta 5 skipti, fær hann greiddar 7.500-kr í allt að 10 skipti til viðbótar á ári.

Vinnuveitandi Neyðarlínunnar og Isavia bjóða upp á samsvarandi þjónustu en það  þarf að fara í gegnum þá. Starfsmenn hjá ríkinu þurfa að leita til vinnuveitanda í stærri áföllum og þeir ákveða hvaða þjónustustig skal veita hverju sinni.

Sjóðurinn hefur gert samning við Sálfræðingana: https://salfraedingarnir.is um félagastuðning, aðstoð við rýnifundi og sálfræðimeðferð eftir áföll. Vinnuveitendur og fulltrúar geta hringt í þá eftir þörfum.  Nánari upplýsingar veitir skrifstofa LSS.

DÁNARBÆTUR

6. Greiddur er  200.000 kr. styrkur vegna andláts, enda hafi hinn látni verið sjóðfélagi í a.m.k. 12 mánuði fyrir andlát.

Einnig eru greiddar dánarbætur vegna þeirra sem látið hafa af störfum og farið á ellilífeyri eftir stofnun sjóðsins 1.1.2001 og hafa verið sjóðfélagar síðustu 12 mánuði fyrir starfslok. Greiddar eru 100.000 dánarbætur hafi þeir verið fullgildir félagsmenn í samfellt 5 ár áður en þeir láta af störfum vegna aldurs.

Þá er greiddur 200.000-kr styrkur til sjóðfélaga vegna andláts barna þeirra 18 ára og yngri. Styrkurinn er greiddur til þess sem útförina annast.

7. Sjóðstjórn er heimilt að víkja frá framangreindum reglum og veita styrk vegna sérstakra aðstæðna sem hafa í för með sér launamissi eða veruleg fjárútlát sjóðfélaga vegna veikinda hans sjálfs eða nánustu fjölskyldu.

TANNLÆKNAKOSTNAÐUR

9. Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 getur sótt um styrk vegna tannlæknakostnaðar.  Styrkurinn nemur 50% af kostnaði sem fer umfram 50.000 kr. á 36 mánaða tímabili, þó að hámarki 150.000 kr. Réttur til styrkja stofnast ekki aftur fyrr en 12 mánuðir eru liðnir frá því að 36 mánaða tímabilinu lýkur.

Hægt er að sækja um styrkinn oftar en einu sinni á 36 mánaða tímabili. Kvittanir/aðgerðardagsetningar mega aldrei vera eldri en 12 mánaða gamlar.

HEYRNARTÆKI

10. Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 getur sótt um styrk vegna kaupa á heyrnartækjum. Styrkurinn nemur 50% af kostnaði sem fer umfram 50.000 kr., þó að hámarki 150.000 kr. Styrkurinn miðast við kaup á tveimur tækjum á 36 mánaða tímabili.

STOÐVERKIR

11. Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 getur sótt um styrk vegna stoðverkjavandamála (innlegg og spelkur) allt að 15.000-kr pr.ári.

TRYGGINGAR

12.  Sjóðsfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði getur sótt um styrk vegna kaupa á líf-,slysa og sjúkdómatryggingu.  Styrkupphæð er 5.000-kr pr. tryggingu, samtals 15.000-kr.

FÆÐINGASTYRKIR

13. Sjóðfélagi sem hefur verið starfandi síðustu 12 mánuði fyrir fæðingu barns og hefur gildan ráðningarsamning við upphaf fæðingarorlofs á rétt á styrk. Upphæð styrks er 240.000-kr. 

Styrkurinn er tvöfaldur við tvíburafæðingu og þrefaldur við þríburafæðingu. Sömu reglur gilda um ættleiðingar barna yngri en 5 ára. Fullur styrkur er greiddur vegna fósturláts eftir 18 vikur og andvanafæðingar. Umsókn þarf að hafa borist innan 18 mánaða frá fæðingu barns.

RÁÐSTEFNUR

14. Heimilt er að veita LSS styrki vegna ráðstefna sem miða að því að bæta heilsu félagsmanna.  Stjórn sjóðsins hefur heimild að veita styrki vegna sameiginlegra íþróttaviðburða á vegum LSS.

SJÓÐSAÐILD

15. Sjóðfélagar öðlast rétt til úthlutunar úr Styrktarsjóði LSS eftir 6 eða 12 mánaða iðgjaldagreiðslur.  Veittur er styrkur í hlutfalli af greiðslum í sjóðinn sem hér segir:

  • Þeir sem greiða yfir 45.000-kr eiga rétt á 100% styrk
  • Þeir sem greiða 35.000-44.900-kr eiga rétt á 80% styrk
  • Þeir sem greiða 22.500-34.999-kr eiga rétt á 50% styrk
  • Þeir sem greiða 13.500-22.499-kr eiga rétt á 30 % styrk
  • Þeir sem greiða 1-13.499-kr eiga rétt á 10 % styrk

Fæðingarorlof. Sjóðfélagar sem fara í fæðingarorlof og velja að greiða stéttarfélagsgjald meðan að á fæðingarorlofi stendur halda fullum réttindum.

Launalaust leyfi. Réttur til úthlutunar úr sjóðnum fellur niður á meðan á launalausu leyfi stendur en rétturinn stofnast að nýju strax við fyrstu iðgjaldagreiðslu að leyfi loknu.

Við starfslok. Réttur til úthlutunar úr Styrktarsjóði LSS fellur niður þegar sjóðfélagi skiptir um félag og veitir sjóðurinn aðeins styrki vegna þeirra útgjalda sem félagsmaður stofnar til á meðan hann er í starfi.

Sjóðfélagi sem hættir störfum vegna aldurs eða örorku á rétt í 6 mánuði eftir starfslok.

Atvinnulausir sem greiða félagsgjald til stéttarfélaga sem eiga aðild að sjóðnum geta sótt um styrki skv. eftirtöldum greinum; 5a, 5b, 5e, 5i og 6.gr. Atvinnulausir ávinna sér ekki rétt á meðan á atvinnuleysi stendur en viðhalda þeim rétti sem þeir höfðu þegar þeir voru í starfi. Missi atvinnulausir bætur vegna veikinda getur sjóðurinn styrkt þá sem svarar 80% af atvinnuleysisbótum í allt að 45 daga.

UMSÓKN OG REGLUR:

16. Umsóknir og gögn. Umsókn um styrki skal gerð á umsóknareyðublöð á heimasíðu sjóðsins á slóðinni http://lsos.is

Skila þarf inn reikningum þar sem fram kemur nafn og kennitala umsækjanda, dagsetningar og upphæðir. Á reikningnum þarf að vera stimpill eða merki þess viðurkennda meðferðaraðila eða fyrirtækis sem gefur reikninginn út og verða kvittanir eða aðgerðardagsetningar vera dagsettar á almanaksári sem sótt eru styrk. Með umsóknum skulu fylgja öll gögn sem sjóðstjórn telur nauðsynleg hverju sinni. Styrkir úr sjóðnum greiðast mánaðarlega.

Stjórn sjóðsins áskilur sér allan rétt til að breyta reglunum eftir þörfum, hvort sem er til þrengingar á reglunum eða útvíkkunar. Ef sjóðurinn fer undir 10 milljónir ber sjóðsstjórn að gera ráðstafanir og upplýsa stjórn LSS.

 

 

 

Gildir frá 30. apríl 2021